قیمت تلفن گیگاست

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰

۴۸۴٬۰۰۰

سازنده
94
30
24
19
17
13
نوع تلفن
30
0
0
کاربری
30
30
تعداد گوشی
25
5
0
نمایشگر
30
0
منشی تلفنی
12
18
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
30 تلفن
تلفن گیگاست A270 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
114 گرم 30 × 48 × 159 میلی‌متر

از1,175,370تومان

تلفن گیگاست A220 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
119 گرم 31 × 47 × 151 میلی‌متر

از1,588,000تومان

تلفن گیگاست SL450
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
104 گرم 19 × 51 × 130 میلی‌متر

از14,590,000تومان

تلفن گیگاست COMFORT 550
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
115 گرم 26 × 52 × 161 میلی‌متر

از5,200,000تومان

تلفن گیگاست AS405A مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
110 گرم 34 × 49 × 155 میلی‌متر

از5,529,000تومان

تلفن گیگاست A120 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
119 گرم 31 × 47 × 151 میلی‌متر

از1,740,000تومان

تلفن گیگاست A220A
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
119 گرم 31 × 47 × 151 میلی‌متر

از3,500,000تومان

تلفن گیگاست A540A
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
105 گرم 28 × 49 × 155 میلی‌متر

از3,594,000تومان

تبلیغات
تلفن گیگاست A415 Duo
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
110 گرم 34 × 49 × 155 میلی‌متر

از4,199,000تومان

تلفن گیگاست A690A
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
119 گرم 28 × 49 × 155 میلی‌متر

از3,680,000تومان

تلفن گیگاست C530A Duo
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
2 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
114 گرم 27 × 48 × 156 میلی‌متر

از4,280,000تومان

تلفن گیگاست C620A Duo سفید
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
2 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
140 گرم 28 × 49 × 155 میلی‌متر

از9,440,000تومان

تلفن گیگاست E290 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
122 گرم 28 × 52 × 173 میلی‌متر

از2,739,000تومان

تلفن گیگاست C430A مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
114 گرم 27 × 48 × 156 میلی‌متر

از6,280,000تومان

تلفن گیگاست E630A
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
139 گرم 30 × 52 × 154 میلی‌متر

از8,456,000تومان

تلفن گیگاست A690 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
119 گرم 28 × 49 × 155 میلی‌متر

از2,768,500تومان

تبلیغات
تلفن گیگاست C620A سفید
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
140 گرم 28 × 49 × 155 میلی‌متر

از6,245,000تومان

تلفن گیگاست A500A سفید
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
96 گرم 15 × 48 × 163 میلی‌متر

از4,150,000تومان

تلفن گیگاست A690 Duo
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
2 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
119 گرم 28 × 49 × 155 میلی‌متر

از4,985,000تومان

تلفن گیگاست A415 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
110 گرم 34 × 49 × 155 میلی‌متر

از2,690,000تومان

تلفن گیگاست E630
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
139 گرم 30 × 52 × 154 میلی‌متر

از8,499,000تومان

تلفن گیگاست C530
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
114 گرم 27 × 48 × 156 میلی‌متر

از3,610,000تومان

تلفن گیگاست CL540 Dune
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
120 گرم 28 × 51 × 158 میلی‌متر

از6,220,000تومان

تلفن گیگاست E260 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
118 گرم 30 × 53 × 157 میلی‌متر

از3,050,000تومان

تبلیغات
تلفن گیگاست C330A
تلفن باسیم و بی‌سیم خانگی و اداری
2 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
120 گرم 28 × 49 × 154 میلی‌متر

از7,750,000تومان

تلفن گیگاست S850
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
114 گرم 26 × 49 × 151 میلی‌متر

تلفن گیگاست CL660
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
116 گرم 21 × 52 × 157 میلی‌متر

تلفن گیگاست CL390 خاکستری
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
130 گرم 23 × 52 × 173 میلی‌متر

تلفن گیگاست C570
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
118 گرم 22 × 48 × 168 میلی‌متر

نمای رو به روی تلفن گیگاست A510A با نمایشگر روشن و نمایش گوشی و پایه رنگ مشکی
تلفن بی‌سیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگردارای منشی تلفنی
وزن نامشخص28 × 50 × 154 میلی‌متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه