قیمت فلش مموری کینگ مکس

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۶۰۰٬۰۰۰

۱۰۹٬۵۰۰

سازنده
182
180
288
177
37
86
51 برند دیگر
تعداد کانکتور
65
0
0
0
کانکتور
0
0
65
0
رابط اتصال
65
7
0
0
0
0
1 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
65 فلش مموری
3.6
کینگ مکس مدل UD-05 ظرفیت 4 گیگابایت
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 16 گرم
8 × 17 × 61 میلی‌متر

3.4
کینگ مکس مدل UD02 ظرفیت 4 گیگابایت
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4 گرم
5 × 15 × 28.5 میلی‌متر

3.4
کینگ مکس مدل PD33 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 16 گرم
11.4 × 19 × 59.4 میلی‌متر

3.6
کینگ مکس مدل PD33 ظرفیت 4 گیگابایت
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 16 گرم
11.4 × 19 × 59.4 میلی‌متر

3.6
کینگ مکس مدل PD71 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4 گرم
4.65 × 13 × 39.5 میلی‌متر

3.4
کینگ مکس مدل UI-03 ظرفیت 4 گیگابایت
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 16 گرم
4.26 × 12.4 × 37 میلی‌متر

3.4
کینگ مکس مدل UD01 ظرفیت 2 گیگابایت
2 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4 گرم
12.6 × 44.2 × 62 میلی‌متر

3.8
کینگ مکس مدل UD-05 ظرفیت 2 گیگابایت
2 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 16 گرم
8 × 17 × 61 میلی‌متر

3.4
کینگ مکس مدل UD02 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 15 گرم
5 × 15 × 28.5 میلی‌متر

3
کینگ مکس مدل PD02 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 100 گرم
10 × 19 × 60 میلی‌متر

3.8
کینگ مکس مدل PD02 ظرفیت 4 گیگابایت
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 100 گرم
10 × 19 × 60 میلی‌متر

3.2
کینگ مکس مدل PD33 ظرفیت 2 گیگابایت
2 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 16 گرم
11.4 × 19 × 59.4 میلی‌متر

3.2
کینگ مکس مدل U-Drive ظرفیت 4 گیگابایت
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4 گرم
8.7 × 16.7 × 63 میلی‌متر

3.4
کینگ مکس مدل PD71 ظرفیت 4 گیگابایت
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4 گرم
4.65 × 13 × 39.5 میلی‌متر

3.2
کینگ مکس مدل PD71 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4 گرم
4.65 × 13 × 39.5 میلی‌متر

3.4
کینگ مکس مدل PD02 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 100 گرم
10 × 19 × 60 میلی‌متر

3.6
کینگ مکس مدل PD-03 USB 2.0 ظرفیت 4 گیگابایت
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
10 × 17 × 60 میلی‌متر

3.6
کینگ مکس مدل Super Stick Mini ظرفیت 4 گیگابایت
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 15 گرم
2.2 × 12.4 × 31.5 میلی‌متر

3.6
کینگ مکس مدل Super Stick Mini ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 15 گرم
2.2 × 12.4 × 31.5 میلی‌متر

3.8
کینگ مکس مدل PD-01 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 16 گرم
7.4 × 17.5 × 35.3 میلی‌متر

3.8
کینگ مکس مدل PD-07 Type 1 ظرفیت 4 گیگابایت
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
9.2 × 18 × 62 میلی‌متر

3.2
کینگ مکس مدل PD-03 USB 2.0 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
9 × 18.5 × 60.5 میلی‌متر

3.6
کینگ مکس مدل PD-01 ظرفیت 4 گیگابایت
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 16 گرم
7.4 × 17.5 × 35.3 میلی‌متر

4
کینگ مکس مدل PD-03 USB 2.0 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
9 × 18.5 × 60.5 میلی‌متر

3.6
کینگ مکس مدل PD-01 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 16 گرم
7.4 × 17.5 × 35.3 میلی‌متر

3.2
کینگ مکس مدل PD-07 Type 1 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
9.2 × 18 × 62 میلی‌متر

4
کینگ مکس مدل Super Stick Mini ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 15 گرم
2.2 × 12.4 × 31.5 میلی‌متر

3.4
کینگ مکس مدل UI-01 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 20 گرم
35 × 17 × 9 میلی‌متر

3.2
کینگ مکس مدل UI-01 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 20 گرم
35 × 17 × 9 میلی‌متر

3.4
کینگ مکس مدل UI-01 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 20 گرم
35 × 17 × 9 میلی‌متر

3.2
کینگ مکس مدل PJ-01 OTG ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3 گرم
5 × 14 × 33 میلی‌متر

3.6
کینگ مکس مدل PJ-01 OTG ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3 گرم
5 × 14 × 33 میلی‌متر

3.4
کینگ مکس مدل PJ-01 OTG ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3 گرم
5 × 14 × 33 میلی‌متر

3.2
کینگ مکس مدل PI-03 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.5 گرم
7 × 14.5 × 21 میلی‌متر

3.2
کینگ مکس مدل PI-03 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.5 گرم
7 × 14.5 × 21 میلی‌متر

3.6
کینگ مکس مدل PI-03 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.5 گرم
7 × 14.5 × 21 میلی‌متر

3
کینگ مکس مدل PD-02 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 20 گرم
10 × 19 × 60 میلی‌متر

3.6
کینگ مکس مدل PD-03 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
9 × 18.5 × 60.5 میلی‌متر

3.6
کینگ مکس مدل UI-06 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 4 گرم
4 × 12 × 34.5 میلی‌متر

3.8
کینگ مکس مدل UI-06 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 4 گرم
4 × 12 × 34.5 میلی‌متر