قیمت پاور گرین

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۴٬۴۴۴٬۰۰۰

۴۱۰٬۰۰۰

سازنده
52
50
26
62
38
43
40 برند دیگر
فرم فکتور
49
2
1
0
توان خروجی
3
4
3
1
0
0
39 توان خروجی دیگر
ماژولار
42
3
7
گواهی 80Plus
21
10
9
7
0
0
1 گواهی 80Plus دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
52 پاور کامپیوتر
ابعاد پاور کامپیوتر گرین GREEN GP800A-GED با توان 800 وات
800 وات Bronze با راندمان 87 درصد
18.2 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,465,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP600A-GED با توان 600 وات
700 وات Bronze با راندمان 87 درصد
1.74 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,550,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP600A-GED با توان 600 وات
600 وات Bronze با راندمان 87 درصد
1.62 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,485,000تومان

کامپیوتر گرین GP800B-HP EVO با توان 800 وات
800 وات Gold با راندمان 91.5 درصد
2.05 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

از4,599,000تومان

ابعاد پاور کامپیوتر گرین GREEN GP600A-ECO Rev3.1 با توان 600 وات
600 وات White با راندمان 86.5 درصد
1.59 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,200,000تومان

ابعاد پاور کامپیوتر گرین GREEN GP550A-ECO Rev3.1 با توان 550 وات
550 وات White با راندمان 86.5 درصد
1.5 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,500,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP500A-ECO Rev3.1 با توان 500 وات
500 وات Standard با راندمان 84.5 درصد
1.4 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,548,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP650B-OCPT با توان 650 وات
750 وات Platinum با راندمان 93 درصد
2.53 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از8,700,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP400A-ECO Rev3.1 با توان 400 واتnull
400 وات Standard با راندمان 82.5 درصد
1.18 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از1,815,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP580A-EUD با توان 580 وات
480 وات Bronze با راندمان 86 درصد
1.44 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,945,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP550A-UK Plus با توان 550 وات
650 وات Gold با راندمان 91 درصد
1.68 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از4,400,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP580A-EUD با توان 580 وات
580 وات Bronze با راندمان 86 درصد
1.5 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از4,245,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP1200B-OCDG با توان 1200 وات
1050 وات Platinum با راندمان 93 درصد
3.55 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از10,398,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP1200B-OCDG با توان 1200 وات
1350 وات Platinum با راندمان 93 درصد
3.65 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از11,230,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP450A-ECO Rev3.1 با توان 450 وات
450 وات Standard با راندمان 84.5 درصد
1.35 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,100,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP300A-ECO Rev3.1 با توان 300 وات
300 وات Standard با راندمان 82.5 درصد
1 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از1,360,000تومان

ابعاد پاور کامپیوتر گرین GREEN GP800A-UK EVO با توان 800 وات
800 وات Gold با راندمان 91 درصد
1.8 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از4,750,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP530A-EU با توان 530 وات
530 وات راندمان 84 درصد
1.7 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,985,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP330A-EUD با توان 330 وات
380 وات Bronze با راندمان 86 درصد
1.34 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,500,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP1200B-OCDG با توان 1200 وات
1050 وات Platinum با راندمان 93 درصد
3.6 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از10,040,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP580A-EUD با توان 580 وات
430 وات Bronze با راندمان 86 درصد
1.39 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,550,000تومان

کامپیوتر گرین GP800B-HP EVO با توان 800 وات
700 وات Gold با راندمان 91.5 درصد
2 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

از3,700,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP350-IPC با توان 350 وات
350 وات Standard با راندمان 84 درصد
1.19 کیلوگرم 40 × 100 × 190 میلی‌متر
فن 40 میلی‌متری 100 هزار ساعت
FlexATX غیر ماژولار

از5,765,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP580A-EUD با توان 580 وات
530 وات Bronze با راندمان 86 درصد
1.49 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,905,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP350A-ECO Rev3.1 با توان 350 وات
350 وات Standard با راندمان 82.5 درصد
1.06 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از1,500,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP480A_ES با توان 480 وات
480 وات Bronze با راندمان 85 تا 88 درصد در بار 20 تا 100 درصد
1.55 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,550,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP550A-UK Plus با توان 550 وات
500 وات Gold با راندمان 91 درصد
1.57 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,490,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP550A-UK Plus با توان 550 وات
550 وات Gold با راندمان 91 درصد
1.63 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,800,000تومان

ابعاد پاور کامپیوتر گرین GREEN GP700A-UK EVO با توان 700 وات
700 وات Gold با راندمان 91 درصد
1.79 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از4,350,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP600B-HP EVO با توان 600 وات
600 وات Gold با راندمان 91.5 درصد
1.78 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

از3,400,000تومان

ابعاد پاور کامپیوتر گرین GREEN GP600A-UK EVO با توان 600 وات
600 وات Gold با راندمان 91 درصد
1.64 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,900,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP300A-ECO با توان 300 وات
300 وات Standard با راندمان 83 درصد
1.15 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از1,390,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP330S-SFX با توان 330 وات
330 وات Bronze با راندمان 86 درصد
0.95 کیلوگرم 63 × 100 × 125 میلی‌متر
فن 80 میلی‌متری 100 هزار ساعت
SFX12V غیر ماژولار

از2,795,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP530A-ES با توان 530 وات
530 وات Bronze با راندمان 86.5 درصد
1.6 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,988,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP300A-ECO با توان 300 وات
400 وات Standard با راندمان 83 درصد
1.2 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از1,779,000تومان

پاور کامپیوتر گرین GP650B-OCPT با توان 650 وات
850 وات Platinum با راندمان 93 درصد
2.63 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر گرین GP480A_ES با توان 480 وات
580 وات Bronze با راندمان 85 تا 88 درصد
1.62 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

پاور کامپیوتر گرین GP530A-EU با توان 530 وات
480 وات راندمان 84 درصد
1.65 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

کانکتور پاور کامپیوتر گرین GP380A-EU با توان 380 وات
380 وات Standard با راندمان 82 تا 86 درصد
1.45 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

پاور کامپیوتر گرین GP550A-UK با توان 550 وات
550 وات Gold با راندمان 91 درصد
1.65 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

بیشتر بخوانیم

قیمت پاور کامپیوتر گرین

قیمت پاور کامپیوتر گرین تنها عامل موفقیت این پاور محبوب نیست. شرکت پردیس صنعت سیاره سبز، تولیدکننده‌ی انواع پاور گرین یکی از موفق‌ترین شرکت‌های ساخت و عرضه‌ی لوازم کامپیوتر در ایران است که به خوبی جای پای خود را بازار پاور کامپیوتر در کشورمان محکم کرده است. پاور گرین نسبت به رقبا نه تنها مقرون‌به صرفه‌تر است؛ بلکه از لحاظ کیفی نیز در سطح بالایی کاملا رقیب محصولات خارجی است. Green پاورهای خود را در دسته‌ها و توان‌های متنوع عرضه می‌کند. از این رو بخشی را در سایت خود به محاسبه‌ی توان پاور گرین مورد نیاز شما اختصاص داده است. با استفاده از این محاسبه گر هنگام خرید پاور گرین از به آسانی از توان مصرفی سیستم خود آگاه شده و می‌توانید پاور کامپیوتر گرین با توان مناسب خود را از فروشگاه‌های معتبر در بخش محصولات زومیت خریداری کنید.

انواع پاور گرین

پاور گرین در سری‌های HP EVO، UK+، سری GED، EUD و ECO به بازار عرضه می‌شوند. از دسته‌های مذکور سه دسته به منظور تأمین نیاز گیمرها تولید شده‌اند. سری حرفه‌ای HP EVO شامل پاورهای گرین ۵۰۰، ۵۵۰ ۶۰۰، ۶۵۰، ۷۰۰، ۸۰۰ وات و .. است که علاوه بر ظاهر متفاوت به نورپردازی ARGB نیز مجهز شده‌اند.

منبع تغذیه گرین در سری UK+ شامل مدل‌های ۵۰۰، ۵۵۰، ۶۵۰ وات و ... است. پاور گرین در سری مذکور دارای طراحی گیمرپسند است؛ اما فرق ظاهری آن با سری حرفه‌ای‌تر HP EVO در نداشتن نورپردازی ARGB است.

پاورهای گرین سری GED که شامل دو مدل ۶۰۰، ۷۰۰ و ۸۰۰ وات و ... می‌شوند، گیمینگ‌های اقتصادی گرین را تشکیل می‌دهند. قیمت پاور کامپیوتر گرین در سری GED برای آن دسته از افرادی که قصد دارند با حداقل بودجه سیستم گیمینگ داشته باشند کاملا مناسب است. سری EUD نیز اکثر قابلیت‌های سری GED را داراست؛ اما از نظر طراحی از پاورهای گیمینگ فاصله گرفته است.

سری اقتصادی ECO

اکو موفق‌ترین و پرفروش‌ترین سری از پاورهای گرین است. اگر قصد خرید پاور گرین برای یک سیستم اداری و اقتصادی دارید، پاورهای سری اکو با ظرفیت‌های ۳۰۰ تا ۶۰۰ وات

پاور ماژولار گرین

پاورهای گرین سری OCPT و OCDG کاملا ماژولار طراحی شده‌اند. ویژگی پاور ماژولار گرین این است که هر کدام از اتصالات که نیاز نداشته باشید را می‌توانید جدا کرده و از این طریق کابل‌های سرگردان کمتری در کیس خود داشته باشید.

پاور گرین نسبت به سایر رقبا

پاور گرین نسبت به سایر رقبا ارزش خرید بالایی دارد. از نظر فنی انواع پاور گرین به خازن‌های بادوام شرکت SamXon مجهز هستند. از نظر امنیت منبع تغذیه‌ی گرین انواع محافظت‌های SIP، OTP، UVP و... را دارد و از نظر راندمان از استاندارد 80PLUS Bronze و بالاتر به دلیل داشتن راندمان بالای ۸۵ درصد برخوردار است. به علاوه فن پاورهای گرین به لطف بهره‌گیری از کنترلر فن هوشمند، کم‌صدا بوده و در صورتی که تا ۷۰ درصد توان پاور مصرف داشته باشید صدای خاصی از پاور نخواهید شنید.

محاسبه توان پاور گرین

هنگام خرید پاور گرین یکی از بهترین کارهایی که می‌توانید در حق کامپیوتر و البته جیب خود انجام دهید، محاسبه توان پاور گرین مورد نیازتان است. پایین‌تر بودن توان پاور نسبت به نیاز سیستم جای بحث ندارد؛ اما بیش از حد بالاتر بودن آن نیز اقتصادی نیست. معمولا توان پاور بهتر است نسبت به توان مورد نیاز سیستم شما ۳۰ درصد بیشتر باشد؛ با این کار برای ارتقای قطعات در آینده نیز آمادگی بیشتری خواهید داشت.

اگر وقت و حوصله‌ی کافی برای محاسبه توان مورد نیاز سیستم خود و پیدا کردن پاور گرین متناسب با آن را ندارید، گرین در سایت خود این کار را برایتان آسان کرده است. کافی است مشخصات قطعات خود را در صفحه محاسبه توان پاور گرین وارد کنید تا ضمن نمایش توان مورد نیاز سیستم شما مدل‌های متناسب با نیاز شما نیز نمایان شوند.

خرید پاور گرین

از آن‌جایی که پاور قلب کامپیوتر شما محسوب می‌شود بهتر است هنگام خرید پاور وقت و بودجه‌ی کافی برای آن در نظر بگیرید. تنوع مدل پاورهای گرین که بر اساس کاتالوگ شرکت به بیش از ۳۰ مدل می‌رسد باعث شده است تا به عنوان کاربر برای هر نوع سیستم با هر مشخصاتی که به دنبال منبع تغذیه باشید دست‌کم یک پیشنهاد جذاب از پاورهای گرین پیش رویتان باشد.

مزیت مهم پاورهای گرین داشتن گارانتی بلند مدت و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله است. بنابراین، اگر قصد دارید در آینده سیستم خود را ارتقا دهید شاید بهتر باشد پاور گرین با ظرفیت بالاتری را تهیه کنید تا با توجه به عمر بالای پاورهای گرین مجدد در سیستم جدید از آن استفاده کنید.

آگاهی از قیمت پاور گرین در کنار مشخصات فنی و تفاوت انواع پاور گرین شما را در تجربه‌ی خرید بهتر کمک خواهد کرد. برای این کار می‌توانید از بخش محصول زومیت و لیست قیمت پاور گرین استفاده کنید. در لیست قیمت پاور گرین پایین‌ترین قیمت پاورهای گرین در فروشگاه‌های آنلاین به نمایش در می‌آید. پس از انتخاب مدل‌هایی که با نیاز و بودجه‌ی شما سازگاری دارند می‌توانید نسبت به خرید پاور کامپیوتر گرین به صورت آنلاین اقدام کنید.

امکان مقایسه مشخصات فنی و مشاهده قیمت پاور کولر مستر، قیمت پاور کورسیر، قیمت پاور ایسوس و قیمت پاور دیپ کول نیز در بخش محصولات زومیت وجود دارد.

سوالات متداول زومیت

  • ‌پاور کامپیوتر گرین ساخت کجاست؟

    گرین برند ایرانی متعلق به شرکت پردیس صنعت سیاره سبز است. پاورهای گرین تولید این شرکت با استفاده از قطعات باکیفیت کشورها مختلف است.

  • پاور گرین چقدر گارانتی دارد؟

    مدل‌های سری OCDG و OCPT تا ۱۳۰ ماه گارانتی دارند. بسته به مدل، پاور شما ۳۷ یا ۶۲ ماه خواهد داشت.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه