افسردگی

افسردگی یک حالت خلقی شامل بی‌حوصلگی و گریز از فعالیت یا بی‌علاقگی و بی‌میلی است و می‌تواند روی افکار، رفتار، احساسات و خوشی و تندرستی یک فرد تأثیر بگذارد.

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | 11 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | 11 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۵۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | 83 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | 10 دیدگاه

نجوم و فضا | سارا ارجمند | ۱۴:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | 6 دیدگاه

| ۰۸:۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | 23 دیدگاه

| ۱۷:۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | 16 دیدگاه