ثبت اختراع

پتنت / Patent یا سند ثبت اختراع یا حق امتیاز به حق انحصاری که در ازای اختراع یا ایده‌ی ثبت شده به مخترع داده می‌شود گفته می‌شود.

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | 39 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | 23 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | 18 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | 85 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | 13 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | 11 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | 14 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | 5 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | 13 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | 11 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | 13 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | 10 دیدگاه

| ۱۷:۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۳:۳۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | 13 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | 10 دیدگاه