اقیانوس

اقیانوس / Ocean در زمین به پیکره‌های بزرگی از آب‌های شور گفته می‌شود که جزوی از مجموعه آب‌های کرهٔ زمین است و مرز آبی میان چند خشکی بزرگ کرهٔ زمین را می‌سازد.

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | 11 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | 13 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۵۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | 8 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | 5 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | 7 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | 4 دیدگاه