هم‌زمان با عرضه اولیه سهام تپسی در بورس: امیدواری برای داشتن ۵ یونیکورن تا سه سال آینده

سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۵
مطالعه 5 دقیقه
با عرضه اولیه شرکت تپسی در فرابورس، وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد که با شکستن طلسم ورود شرکت‌های استارتاپی به بازار سرمایه، تا سه سال آینده کشور حداقل صاحب ۵ یونیکورن شود.

بهگزارش زومیت، امروز ۲۴ خرداد شرکت تپسی، فعال در حوزه تاکسی اینترنتی، توانست عرضه اولیه سهام خود را در بازار دوم فرابورس با موفقیت بهثبت برساند. در ساعت اولیه این عرضه که یک ساعت بهطول انجامید، ۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم تپسی را ۴۷ صندوق سرمایهگذاری با قیمت ۹۳۹ تومان خریدند.

داشتن ۵ یونیکورن در ۳ سال آينده

بهمناسبت عرضه اولیه نخستین شرکت استارتاپی در بازار سرمایه، نشست خبری امروز (۲۴ خرداد) با حضور مدیران تپسی، وزیران اقتصاد، ارتباطات و مدیران سازمان بورس و فرابورس تهران برگزار شد. در این نشست عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات، عرضه سهام تپسی در فرابورس را یک روز تاریخی خواند و اعلام کرد که تپسی بهنوعی علمدار ورود سایر شرکتهای استارتاپی به بازار سرمایه شده است.

بهباور زارع‌پور، تپسی با مجاهدت و جنگ با موانع و بوروکراسی بسیاری که بر سر راهش در این زمینه بوده، توانسته به موفقیت بزرگی دست پیدا کند. او ابراز امیدواری کرد که ورود تپسی به بازار سرمایه سرآغازی برای ورود دیگر شرکتهای استارتاپی به بورس باشد. زارع‌پور افزود:

به‌اعتقاد زارعپور، مسائل سادهای از جنس ارزیابی شرکت فناوریمحوری که میخواهد کشف قیمت شود، مسئلهای است که برای اولینبار در کشور رخ میدهد. بنابراین، مسیری که تپسی طی کرده، مسیری طبیعی بوده است. زارعپور درادامه با اشاره به اینکه نگاه دولت رشد اقتصاد دیجیتال در کشور به‌واسطه کسبوکارهای مختلفی است که در این بازار کار میکنند، اعلام کرد:

بهگفته زارع‌پور، تاکنون این کارگروه چهارپنج جلسه تشکیل داده است و کمیتههای مختلف ذیل این کارگروه شکل گرفتهاند که دولت امیدوار است با کمک تصمیمات این کارگروه، موانع بر سر راه رشد شرکتهای فناور محور از بین برود. زارع‌پور معتقد است رسیدن به جایگاه کشورهای توسعهیافته در بخش اقتصاد دیجیتال به همکاری همه بخشها نیاز دارد. زارعپور تأکید کرد که حداقل دولت در این زمینه اراده خود را نشان داده و به ICT بهعنوان فناوری راهبردی نگاه میکند که می‌تواند همه مشکلات کشور شامل مشکلات خود دولت، جامعه، اقتصاد و... را حل کند.

زارعپور ابراز امیدواری کرد که بهزودی و با شکستن طلسم ورود شرکتهای استارتاپی به بورس به‌دست تپسی، شاهد حضور سایر شرکتهای بزرگ اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه خواهیم بود. او تأکید کرد با فعالیت شرکتهای دیجیتالی و جذب سرمایه بیشتر و شکلگیری کسبوکارهای جدید، دولت میتواند هدفگذاری که برای نقشآفرینی این حوزه در اقتصاد کشور در نظر گرفته (یعنی رسیدن ۱۰ درصدی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور تا سه سال آینده) را محقق کند. زارعپور ابراز امیدواری کرد که با ورود شرکتهای بیشتر به بازار سرمایه و جذب سرمایه بیشتر در این شرکتها تا سه سال آینده کشور ۴ تا ۵ یونیکورن داشته باشد.

ورود صنعت به بازار سرمایه

در این مراسم، میلاد منشیپور، مدیرعامل تپسی که از او بهعنوان صفشکن ورود شرکتهای استارتآپی به بورس هم یاد میشود، اعلام کرد که امروز بعد از دو سال تلاش تپسی در بورس عرضه شد که این اتفاق نهتنها عرضه یک نماد بلکه طبیعتاً ورود صنعتی جدید به بازار سرمایه است.

بهگفته او، صنعت دیجیتال محرک اقتصاد کشورهای بزرگ دنیا محسوب می‌شود و میلیاردها دلار سرمایه کشورهای همسایه را به خودش جذب کرده است. منشیپور اعلام کرد که صنعت اقتصاد دیجیتال تابهامروز در کشور کمتر از ۶ درصد از سهم GDP یا همان تولید ناخالص ملی کشور را دراختیار گرفته؛ درحالی‌که در کشورهای توسعهیافته تا یکسوم اقتصاد کشورها به اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است.

بهباور منشیپور، کسبوکارهای استارتاپی صنعتی است که با وجود تمام محدودیتها و موانع تابهامروز توانسته است میلیونها شغل ایجاد کند و نور امیدی برای کارآفرینان و جوانان و نخبگان کشور باشد.

منشیپور درباره تجربیات این شرکت برای ورود به بورس گفت:

به‌گفته منشیپور، عرضه سهام تپسی در فرابورس آغاز یک راه است. او توضیح داد:

او ابراز امیدواری کرد که تپسی نماینده خوبی برای این صنعت تازهوارد به بازار سرمایه باشد و این اتفاق سرآغاز ورود سایر شرکتها به بورس و اوجگرفتن اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

مبارزه برای تغییر فرهنگ

در این مراسم، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری، در سخنان ابتدایی‌اش مدیر تپسی را به نوشتن داستان تجربیات خود برای ورود این شرکت به بازار سرمایه تشویق کرد. ستاری گفت برای ورود شرکتهای نوآور به بازار سرمایه تغییر فرهنگ شگل گرفته است. وی افزود:

ستاری اعلام کرد که بهزودی بسیار دیگری از استارتآپها به این فرایند وارد میشوند. بهباور ستاری، تپسی داستانی دارد که باید نوشته شود؛ چرا که این داستان میتواند انگیزهای برای تمام فارغالتحصیلان خارج از کشور باشد. او درپایان گفت گفت:

مطالب مشابه

نظرات