افراد واکسینه‌شده چگونه گونه دلتا را منتشر می‌کنند

افراد واکسینه‌شده چگونه گونه دلتا را منتشر می‌کنند

طبق دادههای جدید، گونه دلتا نسبتبه گونههای دیگر ویروس کرونا، با سهولت بیشتری در میان افرادی که واکسن کووید ۱۹ را دریافت کردهاند، منتشر میشود.

وقتی دادههای اولیه نشان داد واکسیناسیون افراد، انتقال ویروس SARS-CoV-2 را مهار میکند، پژوهشگران خوشبینی محتاطانه‌ای داشتند؛ اما هشدار دادند که بسیاری از مطالعات امیدوارکننده، پیش از گسترش گونه سریع منتشرشوندهی دلتا انجام شدهاند.

به نظر میرسد گزارشهای مربوط به کشورهای مختلف، آنچه دانشمندان پس از مشاهدهی گسترش وحشیانهی گونه دلتا در هند از آن میترسیدند، تأیید می‌کند: احتمال انتشار گونه دلتا در میان افراد واکسینهشده، از گونههای دیگر بیشتر است.

به گزارش نیچر، دادههای حاصل از آزمایشهای کووید ۱۹ در آمریکا، بریتانیا و سنگاپور نشان میدهد افراد واکسینهشدهای که به گونه دلتای SARS-CoV-2 آلوده میشوند، ممکن است به اندازهی افراد واکسینهنشده ویروس را در بینی خود داشته باشند. این بدان معنا است که با وجود محافظتی که واکسنها فراهم میکنند، بخشی از افراد واکسینهشده میتوانند دلتا را به دیگران منتقل کنند. دیوید اوکانر، ویروسشناس دانشگاه ویسکانسین مدیسون میگوید:

افرادی که به ویروس دلتا آلودهبوده‌اند و با وجود دریافت واکسن به این عفونت دچار میشوند، ممکن است حامل سطوح بالایی از ویروس باشند و بهطور ناخواسته ویروس را به دیگران منتقل کنند.

یافتهها بر اهمیت اقداماتی مانند پوشیدن ماسک در فضاهای بسته برای کاهش انتقال تأکید میکند. پژوهشگران تأکید میکنند که واکسنهای کووید ۱۹ در برابر بیماری جدی و مرگ محافظت میکند؛ اما دادههای مرتبط با انتقال دلتا نشان میدهد افراد واکسینهشده باید همچنان اقدامات احتیاطی را انجام بدهند.

آزمایش قابلیت انتقال‌

اوکانر و همکارانش عفونتهای ویسکانسین در ماههای ژوئن و جولای را بررسی کردند. آنها از آزمایشهای PCR که بهطور گسترده برای تأیید عفونتهای کووید ۱۹ استفاده میشود، بهمنظور تخمین غلظت ویروس در نمونههای مایع بینی استفاده کردند.

آزمایش PCR، با تکثیر DNA تا زمانی که بهعنوان سیگنال فلورسنتی قابلتشخیص باشد، مواد ژنتیکی ویروس را تشخیص میدهد. تعداد چرخههای تکثیر برای رسیدن به سیگنال (که با Ct نشان داده میشود)، بهعنوان معیاری از غلظت ویروس در نمونه عمل میکند. هرچه Ct پایینتر باشد، مواد ژنتیکی ویروسی بیشتری وجود دارد.

در مطالعه پیشچاپی که ۱۱ آگوست در medRxiv منتشر شد، پژوهشگران مقادیر Ct را برای ۷۱۹ فرد آلوده به ویروس کرونا به دست آوردند. این نمونهها مربوط به ۲۹ ژوئن تا ۳۱ جولای و ۹۰ درصد از ۱۲۲ نمونههای توالییابیشده از نوع دلتا بود. از ۳۱۱ فرد واکسینهشدهای که در این گروه آزمایش ویروس کرونای آنها مثبت بود، بیشتر افراد دارای مقادیر Ct کمتر از ۲۵ بودند که سطحی است که پژوهشگران در آن انتظار ویروس عفونی دارند.

پژوهشگران برای تأیید این موضوع، ۵۵ نمونه دارای مقدار Ct کمتر از ۲۵ از افراد واکسینهنشده و واکسینهشده را در محیط کشت قرار دادند و تقریباً در تمامی نمونهها ویروس عفونی قابل تشخیص بود. بیشتر افراد واکسینهنشده نیز مقادیر Ct پایینتر از این مقدار داشتند.

توماس فریدریش، از نویسندگان مقاله و ویروس‌شناس دانشگاه ویسکانسین مدیسون، می‌گوید نتیجه نهایی این است که چنین چیزی می‌تواند اتفاق بیفتد و افراد واکسینه‌شده می‌توانند ویروس را منتقل کنند؛ اما هنوز نمی‌دانیم نقش نسبی آن‌ها در شیوع کلی ویروس در جامعه چیست.

دریافت واکسن کووید ۱۹

واکسن‌های کووید ۱۹ در برابر بیماری جدی مؤثرند؛ اما پژوهشگران نگران عفونت‌های ناشی‌ از گونه دلتای ویروس SARS-CoV-2 هستند که در افراد واکسینه‌شده رخ می‌دهد.

دادههای پراوینستاون در ایالت ماساچوست یافتههای مشابهی نشان میدهد. گزارش ماه آگوست مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا حاکی از آن بود که در پی تجمعات بزرگ در این شهر ساحلی، تقریباً سه‌چهارم از ۴۶۹ مورد جدید کووید ۱۹ که در ایالت رخ داد، در افراد واکسینهشده بود. هم افراد واکسینهشده و هم افراد واکسینهنشده مقادیر Ct پایینی داشتند که نشاندهندهی بار ویروسی بالا است و از ۱۳۳ نمونه‌‌ی توالییابیشده، ۹۰ درصد بهعنوان دلتا شناسایی شدند.

یافتههای یادشده موجب شد مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در تاریخ ۲۷ جولای توصیهی خود را بهروزرسانی کند و یک بار دیگر توصیه کند که مردم در مناطق با نرخ انتقال بالا در فضاهای بسته ماسک بپوشند. فریدریش میگوید نتایج پراوینستاون با تجمعات بزرگ مرتبط بود؛ اما ویسکانسین فعالیت مشابهی نداشت و این امر نشان میدهد دورهمیهای خانوادگی کوچک نیز میتواند به انتشار گونه دلتا کمک کند.

زیست‌شناسی متفاوت

در هیوستون تگزاس، جایی که گروهی از پژوهشگران در بیمارستان متدیست در حال توالی‌یابی و ثبت گونه‌های SARS-CoV-2 برای تقریباً همه‌ی موارد کووید ۱۹ در سیستم بیمارستان بوده‌اند، حدود ۱۷ درصد از موارد دلتا در افراد واکسینه‌شده مشاهده شده است که تقریباً سه برابر تمام عفونت‌های ناشی از گونه‌های دیگر است که در افراد واکسینه‌شده دیده می‌شود. بیمارانی که دچار گونه دلتا شده بود، اندکی بیشتر از افراد آلوده به گونه‌های دیگر در بیمارستان می‌ماندند.

جیمز ماسر، متخصص آسیبشناسی مولکولی و مدیر مرکز مطالعات بیماریهای عفونی انسانی بیمارستان متدیست، میگوید به نظر میرسد گونه دلتا زیستشناسی متفاوتی ازنظر عفونت داشته باشد. تیم وی دریافت که سطوح Ct در افراد واکسینهشده و واکسینهنشده یکسان است.

اگرچه به گفته‌ی پژوهشگران در سنگاپور که بارهای ویروسی هر روز عفونت کووید ۱۹ را در میان افراد واکسینهشده و واکسینهنشده دنبال میکنند، افراد واکسینهشدهی آلوده به گونه دلتا ممکن است برای مدت کوتاهتری عفونی باشند. بارهای ویروسی دلتا برای اولین هفته عفونت در دو گروه مشابه بود؛ اما پس از روز ۷ در افراد واکسینهشده به‌سرعت کاهش پیدا کرد. بارنابی یانگ، پزشک بیماریهای عفونی در مرکز ملی بیماریهای عفونی در سنگاپور و یکی از نویسندگان مطالعه میگوید:

با توجه به سطح بالای ویروس که در اولین هفته بیماری با دلتا دیده میشود، اقداماتی مانند پوشیدن ماسک و رعایت بهداشت دست که میتواند انتقال را کاهش دهد، برای همهی افراد چه کسانی که واکسن زدهاند و چه کسانی که هنوز واکسن نزدهاند، مهم است.

تجزیهوتحلیل جامعی از انتقال دلتا از مطالعهی REACT-1 بریتانیا حاصل میشود که به سرپرستی گروهی از پژوهشگران کالج سلطنتی لندن انجام میشود و بیش از ۱۰۰ هزار داوطلب بریتانیایی را هر چند هفته یک بار آزمایش میکند. این تیم تجزیهوتحلیل Ct را برای نمونههای مربوط به ماههای مه، ژوئن و جولای انجام داد که زمانی بود که دلتا بهسرعت در حال جایگزینی گونههای دیگر بود تا به گونهی غالب در این کشور تبدیل شود. نتایج نشان داد در میان افرادی که آزمایش آنها مثبت بود، کسانی که واکسن دریافت کرده بودند، نسبت به افراد واکسینهنشده بهطور متوسط بار ویروسی پایینتری داشتند.

پل الیوت، همهگیرشناسی در کالج سلطنتی لندن میگوید این نتایج با یافتههای سایر مطالعات Ct فرق دارد، زیرا در این مطالعه، از جمعیت بهطور تصادفی نمونهگیری شده و نیز شامل افرادی میشود که بدون نشان دادن علائم بیماری، آزمایش آنها مثبت بوده است. الیوت میگوید این یافتهها همراه با افزایش موارد در افراد جوانتری که هنوز هر دو دوز واکسن خود را دریافت نکردهاند، بر اثربخشی دو دوز واکسن در برابر دلتا تأکید میکند. او میگوید:

فکر می‌کنیم که بسیار مهم است که هرچه زودتر تعداد بیشتری از مردم و خصوصاً افراد جوان‌تر، هر دو نوبت واکسن خود را دریافت کنند.

منبع nature

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده