دوقلوی مخوف خورشید، موجب انقراض دایناسورها شده است

دوقلوی مخوف خورشید، موجب انقراض دایناسورها شده است

اخترشناسان میگویند شواهدی به دست آوردهاند که نشان میدهد دوقلوی خورشید ممکن است دلیل انقراض دایناسورها در ۶۵ میلیون سال قبل باشد.

اخترشناسان بر این باورند که اکثر ستارگان شبیه به خورشید، حیات خود را به‌صورت ستارهای دوقلو شروع کردهاند. اخترشناسان مدت زیادی است که فرضیهی انقراض دایناسورها بر اثر برخورد یک شهابسنگ بزرگ به زمین را مطرح کردهاند؛ اما شاید این فرضیه با شواهد جدید نقض شود. اکنون محققان دریافتهاند که خورشید ممکن است حیات خود را به‌صورت منظومهای دوتایی شروع کرده باشد.

بر اساس این فرضیه، ستاره دوقلوی خورشید که «نمسیس» نام دارد، هر ۲۷ میلیون سال یک بار به دور خورشید میگردد. هرگاه نمسیس به خورشید نزدیک میشود، میدان گرانشی آن باعث پرتاب شدن شهابسنگها به‌سوی مرکز کهکشان میشود. در نتیجه هر ۲۷ میلیون سال یکبار برخوردهای عظیم شهابسنگی با سیارات منظومه شمسی روی میدهد. برخورد شهابسنگهای بزرگ، میتواند از همان دست شهابسنگهایی باشد که در ۶۵ میلیون سال قبل منجر به انقراض دایناسورها شد. استیون استالر، اخترشناسی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در برکلی و محقق ارشد این مطالعه می‌گوید:

 ما مجموعهای از مدلهای آماری را انجام دادهایم تا جمعیت نسبی ستارگان جوان مجزا و دوتایی را در صورت فلکی پرسیوس محاسبه کنیم و دریافتیم تنها مدلی که میتواند چنین نتایجی در بر داشته باشد، مدلی است که در آن تمامی ستارگان از ابتدا به‌صورت منظومه دوتایی متولد شده باشند.  

این یافتهها میتوانند درک ما از نحوهی شکلگیری ستارگان را هم تغییر دهد. افزایش دانستههای ما از نحوهی حفظ و شکستن منظومههای دوتایی (برخی منظومههای دوتایی شکسته میشوند و برخی رابطه خود را حفظ میکنند) میتواند درک ما از جهان را متحول کند. استالر می‌گوید:

مطالعه ما گام رو به جلویی برای درک نحوه شکلگیری منظومههای دوتایی و نقش آنها در تکامل ستارگان اولیه است.

استالر همچنین اشاره می‌کند که این مطالعه حتی میتواند منجر به درک بهتر ما نسبت به نحوه شکلگیری کهکشانها شود.


منبع futurism

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید