۱۶ هزار توسعه دهنده در کافه‌بازار برای ۳۰ میلیون گوشی هوشمند برنامه تولید می‌کنند

۱۶ هزار توسعه دهنده در کافه‌بازار برای ۳۰ میلیون گوشی هوشمند برنامه تولید می‌کنند

دومین دوره گردهمایی ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ۵ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار امروز در برج میلاد تهران آغاز به کار کرد. بنا به اعلام حسام آرمندهی در حاشیه این مراسم بیش از ۱۶ هزار توسعه‌ دهنده در کافه‌بازار برای حدود ۳۰ میلیون گوشی که بازار روی آن نصب شده است، اپلیکیشن تولید می‌کنند. همراه زومیت باشید.

ﺣﺴﺎم آرﻣﻨﺪﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار در نشست خبری که در حاشیه دوﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ۵ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ روﻧﺪ ﮔﻔﺖ: «ﻋﯿﺪ اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﺑﯿﺶ از ۳ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﯽ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ۳ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﻧﺠﺎم داده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻬﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.»

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺶ از  ۱۶ ﻫﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﮔﻔﺖ: «ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ را رﻗﻢ زدﻧﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻃﯽ ۵ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار، از ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮوش درونﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﯿﺶ از 366 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ همین 5ﺷﻨﺒﻪﺑﺎزار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦاﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن در دوره ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی را ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﮐﻨﺪ.»

اﻣﯿﻦ اﻣﯿﺮﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﻫﻢ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آرﻣﻨﺪﻫﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺣﺪود ۳۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی داﺷﺖ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۴۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر اﭘﻠیکیﺸﻦ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎز و در ﻫﺮ روز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از  ﺑﯿﺶ از ۴ میلیون ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﯿﺮﺷﺮﯾﻔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ۸۰ درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی اﺑﺰارﻫﺎ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزیﻫﺎ، دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﺮیﻣﻘﺪم، ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﻫﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ دوﻣﯿﻦ روﯾﺪاد ۵شنبه بازار گفت: «۵ﺷﻨﺒﻪﺑﺎزار اﻣﺴﺎل از ﻟﺤﺎظ ﻇﺮﻓﯿﺖ، محتوا و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ رﺷﺪ ۱۰۰ درﺻﺪی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﺳﻢ و اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮهای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. ﺑﯿﺶ از ۵۰ درصد ثبت‌نام کنندگان در حوزه فنی و ۴۵ درصد در حوزه کسب و کار هستند. طراحان نیز حدود ۵ درصد از ظرفیت رویداد را به خود اختصاص داده‌اند. .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﺗﺨﺼﺺ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ روﯾﺪاد اﻣﺴﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.»

 ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮیﻣﻘﺪم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺎﺿﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ، ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ، راهﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای روﯾﺪاد ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

منبع زومیت
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده