اطلاعاتی درباره گاز کالیبراسیون از نگاه شرکت هوا مایع زاگرس

اطلاعاتی درباره گاز کالیبراسیون از نگاه شرکت هوا مایع زاگرس

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮا ﻣﺎﯾﻊ زاﮔﺮس دارای ﺑﯿﺶ از ۱۰ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ تأمین ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺎزﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ است.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

شرکت هوا مایع زاگرس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺳﺐ، قادر به ﺧﺮﯾﺪ و واردات اﻧﻮاع کپسول ﮔﺎز، ﺳﯿﻠﻨﺪر، رﮔﻮﻻﺗﻮر گاز و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات است. این مجموعه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺠﺮب آﻣﺎده ارائه‌ی ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﯿﻨﻪ‌ی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ، ﻣﺸﺎوره ﺧﺮﯾﺪ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺎﻻﯾﺶ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ، ﻓﻮﻻد، ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزی، ﺳﯿﻤﺎن، ﺣﻔﺎری ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﻣﻌﺎدن، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﺮق و … است.

اطلاعاتی درباره گاز کالیبراسیون و انواع آن

در ابتدا باید گفت که گاز کالیبراسیون در اصل به گاز یا مخلوطی از گازهای مرجع گفته می‌شود که به‌صورت فشرده با یکدیگر ترکیب می‌شوند. گازهای کالیبراسیون به دو دسته تقسیم می گردند. دسته ی اول گاز کالیبراسیون صفر و دسته ی دوم گاز کالیبراسیون گسترده است. در تعریف این دو گاز باید گفت که گاز کالیبراسیون صفر، گازی است که در ترکیب آن از هیچ گاز اشتعال پذیری استفاده نشده باشد و گاز کالیبراسیون گسترده نیز نوع پیشرفته ی گاز کالیبراسیون محسوب می‌شود .

کاربرد و انواع گاز کالبیبراسیون

گاز کالیبراسیون دارای انواع مختلفی است که از جمله آن‌ها می‌توان به گاز H2S، گاز کالیبراسیون CH4 ، گاز کالیبراسیون CO2 ، گاز کالیبراسیون NO و ...  اشاره کرد، که شما می‌توانید برای ثبت سفارش شرکت‌ها و آزمایشگاه های خود با شرکت هوا مایع زاگرس تماس بگیرید. از گازهای کالیبراسیون برای واسنجی دستگاه هایی مانند سوانگاری (کروماتوگرافی) گازی، آنالیزگرهای گازی و دستگاه‌های گازسنج استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها در صنایع مهمی مانند نفت، گاز، پالایشگاه ها، پتروشیمی، حفاری، معادن، صنایع پزشکی و … کاربرد دارد پس صحت و دقت عملکرد آن‌ها حیاتی است. شرکت هوا مایع زاگرس دارای رگلاتور گاز، گاز کالیبراسیون و انواع گازهای خالص آزمایشگاهی مانند: نیتروژن، آرگون، دی اکسید کربن، مونوکسید کربن و... است. در ادامه به توضیحی مختصر درباره گاز آزمایشگاهی مونوکسید کربن می‌پردازیم.

گاز مونوکسید کربن چیست؟

گاز مونوکسید کربن که نام دیگر آن کربن مونوکسید است، گازی سمی است که حاصل از سوخت ناقص مواد کربن دار است. زمانی‌که در یک محیط سر بسته اکسیژن به اندازه کافی نباشد، عملیات سوختن به‌صورت ناقص انجام می‌گیرد و به‌جای گاز کربن دی اکسید، گاز مونوکسید کربن که گازی سمی است تولید می‌شود. گاز مونوکسید کربن گازی بی بو و بی رنگ است که سمی و قابل اشتعال است. گاز CO میل ترکیبی زیادی با خون انسان دارد. اگر انسان گاز کربن دی اکسید را که گازی سمی است، استشمام کند، دچار مسمومیت می‌شود. این گاز به سرعت جایگزین اکسیژن شده و در برخی موارد حتی منجر به مرگ می‌شود.

زاگرس

بهترین راه پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن

طبق تحقیقات انجام شده یکی از شایع ترین علت های مرگ و میر در جهان مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است. باید هشدار داد که گاز کربن مونوکسید گازی است که هرگز نباید به‌راحتی از آن گذشت. به‌علت خطرات زیادی که گاز کربن مونوکسید دارد، راه‌های زیادی برای تشخیص این گاز در نظر گرفته شده است که یکی از بهترین آن، نصب حسگر مونوکسید کربن است. بهترین محل نصب این حسگر در مکان‌هایی است که احتمال نشت این گاز سمی وجود دارد تا در زمان تشخیص وجود این گاز به افراد هشدار داده شود .

منبع زاگرس
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده