«پرسال» امکان فعالیت فرامرزی استارتاپ‌های نوپا را فراهم می‌کند

سه‌شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۰
مطالعه 3 دقیقه
صندوق سرمایه‌گذاری شرکت پرسال با سابقه سرمایه‌گذاری روی کشمون، کشت‌یار و گلیتال، نخستین نشست خبری خود را برگزار کرد.
تبلیغات

هلدینگ پِرسال در سال ۷۵ تأسیس شد و عمدتا در حوزه بازرگانی بینالمللی و صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی به شرق آسیا فعالیت میکند. این هلدینگ پس از آغاز همکاری با استارتاپهای دانشبنیان بهمنظور صادرات محصولات کشاورزی، از سال ۹۷ وارد حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر روی استارتاپها شد.

پِرسال که سهم بازار وسیعی در برخی حوزهها دارد و ارتباطش با دفاتر در کشورهای مختلف را همچنان حفظ کرده است، سرمایهگذاری روی استارتاپها را بهنوعی مسئولیت اجتماعی خود نیز میداند. نوع فعالیت پرسال CVC یا سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی است. این شرکتها عملکردی متفاوت با VC-ها دارند و علاوه بر منافع مستقیم مالی، اهداف و منافع استراتژیک حاصل از سرمایهگذاری را نیز در نظر میگیرند. چنین شرکتهایی با سرمایهگذاری روی ابعاد مختلف استارتاپها، گسترش بازار و سود فروش خود را نیز دنبال میکنند.

پدرام سلطانی، رئیس هیئت مدیره پرسال، در این مورد به زومیت می‌گوید شکل سرمایه‌گذاری این مدل شرکت‌ها شبیه صندوق‌های جسورانه نیست؛ چرا که این صندوق‌ها بر اساس چارچوب‌های صندوق بورس اوراق بهادار سرمایه معینی را مشخص و بنیان‌گذاران استارتاپ اقدام به تأمین سرمایه مورد نظر می‌کنند و بخشی از آن را نیز عرضه عمومی می‌کنند؛ حال آنکه صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در این بخش انعطاف دارد و نیازی به تأمین سرمایه بدین شکل ندارد.

نشست گروه سرمایه گذاری پرسال

گستره حمایت گروه سرمایهگذاری شرکت پرسال استارتاپهایی در حوزههای تجارت بینالملل، معدن و کشاورزی، خردهفروشی و حتی هوش مصنوعی را در بر میگیرد. البته تمرکز شرکت روی حوزههای تجارت بینالملل، معدن و کشاورزی و کارآفرینی اجتماعی است. به گفته‌ی مینا شاهویری، سرپرست گروه سرمایهگذاری شرکت، پرسال در تلاش برای یاریرساندن به توسعه پایدار استارتاپها است و در این مسیر، تزریق سرمایه را بیاهمیتترین خدمترسانی میداند. البته او تأکید کرد که این موضوع بهمعنای کماهمیتبودن تزریق سرمایه به استارتاپهای نوپا نیست؛ بلکه برای رشد آنها نیاز به بررسی جنبههای متفاوتی است. در همین زمینه، شاهویری گفت این شرکت در حکم یک مشاور توسعه کسبوکار ظاهر میشود. شاهویری اضافه میکند اگر این استارتاپها بتوانند مراحل غربالگری پرسال را طی کنند و وارد پرتفوی شرکت بشوند، به آنها به چشم شریک تجاری نگاه میشود و استارتاپها میتوانند از تمام زیرساختهای پرسال از مشاوره و نتورک گرفته تا مشاورههای تخصصی بهره ببرند.

گروه سرمایه‌گذاری پرسال فعالیت خود را از سال ۹۷ آغاز کرد و تاکنون روی استارتاپ‌های کشمون، کشت یار و گلیتال سرمایه‌گذاری کرده است. سرمایه‌گذاری این گروه روی استارتاپ‌ها در مراحل بذری تا راند C است و بیشتر روی راند A تمرکز دارد تا استارتاپ‌ها به مرحله‌ی ارزش‌گذاری برسند. پرسال امکان فعالیت بین‌المللی را نیز برای استارتاپ‌ها فراهم می‌کند و روی استارتاپ‌هایی که ایده جهانی داشته باشند، حساب ویژه‌ای باز می‌کند. رئیس هیئت مدیره پرسال در این مورد می‌گوید شرایط نامطلوب اقتصاد کشور باعث فراری شدن سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی شده و فرصت بین‌المللی شدن استارتاپ‌ها از دست رفته است؛ اما پرسال می‌تواند با کمک تجارب و همکاری‌های بین‌المللی خود این بحران‌ها را حل کند.

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز

نظرات

تبلیغات