تیم‌ سلامتی اپل با مشکلات داخلی متعددی مواجه است

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰
مطالعه 2 دقیقه
گفته می‌شود اعضای تیم‌ سلامتی اپل با چالش‌های داخلی متعددی مواجه هستند و ظاهراً برخی مدیران بالارده این شرکت را ترک کرده‌اند.
تبلیغات

طبق گزارشهای اخیر، برخی تیمهای اپل بهدلیل خوشبین نبودن به آینده کاری در حال ترک شرکت هستند. این شامل تیم بهداشت اپل است که ظاهراً با برخی مشکلات داخلی دستوپنجه نرم میکند. گزارش جدید مهر تأییدی بر این ماجرا محسوب میشود و بر اساس گفتوگو با ۱۱ کارمند اپل و بررسی دهها سند، ادعا میکند که تیم بهداشتی این شرکت از هر زمان دیگری متزلزلتر بهنظر میرسد.

برخی از کارکنان در این گزارش گفتند که همکاران پس از ابراز نگرانی، با رفتار منفی روبه‌رو شده‌اند؛ درحالی‌که عده‌ای دیگر نگرانی خود را در مورد سیاست‌های نادرست به دست رهبران ارشد اپل، از جمله جف ویلیامز، مدیر ارشد اجرایی کوپرتینویی‌ها که ناظر اپل واچ و ابتکارات گسترده‌تر شرکت در زمینه سلامت است، منتقل کرده‌اند.

اپل از سال ۲۰۱۵ و راهاندازی اپل واچ بهشدت بر مباحث سلامت تمرکز کرده و تاکنون سرویسهای سلامتیمحور زیادی بهصورت عمومی منتشر کرده است و بهطور خاص با کلینیکهای آزمایشگاهی مراقبتهای بهداشتی همکاری میکند؛ اما افرادی که در پروژههای سلامت شرکت دارند، میگویند برنامههای اپل بهدلیل نداشتن جهتدهی، همراه با خوشبینی گمراهکننده رهبران تیم، در حال تزلزل است.

گفته میشود کارکنان مخالف به حاشیه رفتهاند؛ درحالیکه دیگران بهطور فزایندهای اپل را ترک میکنند. یکی از نمونههای کلیدی مسائل اپل استعفای دکتر ویل پو در دسامبر ۲۰۱۹ بود. وی در آن مقطع مجموعهای از نگرانیهایش را در رابطه با آینده کاری و شیوه مدیریت جف ویلیامز عنوان کرد. گفته میشود خروج ویل پو با تعداد نامشخصی از استعفاهای دیگر از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ همراه بوده است. از قرار معلوم، این امر منجر به برگزاری جلسهای خصوصی با مدیریت ویلیامز برای دریافت بازخورد از بخش شد؛ اما مشخص نیست اقدامات دیگری انجام شده است یا خیر.

برخی کارمندان سابق میگویند ویژگیهای سلامتی در اپل واچ معمولاً توسط کارکنان بخش مهندسی معرفی و کارشناسان بالینی معمولاً نادیده گرفته میشوند. البته گفته میشود اوضاع در این بخش کمی بهبود یافته است؛ اما همچنان با ایدهآل فاصله دارد. کارکنان میگویند اپل واچ بهمنظور اندازهگیری شرایط سلامتی و علائم بیولوژیکی طراحی شده است؛ اما بهنظر میرسد اپل به سلامت بهعنوان راهی برای فروش ساعت مچی نگاه میکند.

پس از انتشار گزارش مذکور، اپل در بیانیه‌ای اعلام کرد که بسیاری از ادعاهای موجود در این داستان بر اساس اطلاعات ناقص، قدیمی و نادرست است. اپل همچنین خاطرنشان کرد که تمامی ادعاهای رفتار متقابل به‌طور کامل بررسی شده است و با اقدامات اصلاحی مناسب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

برای مطالعه‌ی تمام مقالات مرتبط با اپل واچ به این صفحه مراجعه کنید.

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز

نظرات

تبلیغات