ﭼﻄﻮﺭ پیوست ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧیﮑﯽ ﺟیﻤیﻞ را با سرعت ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺭﺍیﻮ ﺫﺧیﺮه ﮐﻨیﻢ؟

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۲
مطالعه 2 دقیقه
ﭘیﺶ از شروع به کار سرویس ابری گوگل درایو، می‌توانستیم پیوست ایمیل‌های ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ Google Docs ذخیره ﮐﻨیﻢ. ﺍﻣﺎ ﭘﺲ از تبدیل Google Docs به گوگل درایو، ﮔﺰیﻨﻪ ذخیره فایل در Google Docs ﺣﺬﻑ ﺷﺪ و ذخیره پیوست ﻓﺎیﻠ‌ﻬﺎﯼ ﺍیﻤیﻠﯽ‌ﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﻭیﺲ ﺍﺑﺮﯼ گوگل کمی ﺩﺷﻮﺍﺭ گردید. ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺍیﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻪ ﺑﺎیﺪ ﮐﺮﺩ؟

ﺍﮔﺮ جیمیل ﺍﻣﮑﺎﻥ ذخیره سریع فایل‌های پیوست در Google Docs ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧیﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ Gmail attachments to Drive ﺩﺭ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﮐﺮﻭﻡ ﻣﺸﮑﻞ خود ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻧﻤﺎییﺪ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﺍیﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ یﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤیﻂ جیمیل ﺧﺎﺭﺝ شده و دوباره ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮیﺪ. حالا ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻓﻮﻕ ﻧﺼﺐ شده و ﺍﺯ ﺍیﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ پیوست‌ ایمیل‌ها، ﻋﻨﻮﺍﻥ Save To Drive وجود خواهد داشت.

ﺟﺎﻟﺐ ﺍیﻨﮑﻪ ﺍیﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻫیﭻ ﺗﻨﻈیﻤﺎﺕ ﺧﺎﺹ یﺎ ﺩﺭﺩﺳﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ و ﺩﺭ ﻋیﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ و ﺳﺒﮑﯽ، ﮐﺎﺭﺍیﯽ فوق العاده خوبی ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺭﺍیﻮ ﻫﺪیﻪ میﮐﻨﺪ.

ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺭﺍیﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳیﺴﺘﻢ ﺧﻮﺩ ﻧﺼﺐ کرده ﺑﺎﺷیﺪ، ﭘﺲ ﺍز ذخیره ﻫﺮ یﮏ ﺍﺯ فایل‌ها ﺩﺭ ﺍیﻦ ﺳﺮﻭیﺲ ﺍﺑﺮﯼ، ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳیﺴﺘﻢ ﺧﻮﺩ ﻧیﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎییﺪ. ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻢ ذخیره ﻓﺎیﻞ‌ﻫﺎﯼ دلخواه ﺩﺭ ﺳﺮﻭیﺲ ﺍﺑﺮﯼ و ﺳیﺴﺘﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺍیﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ بوده باشد.

ما ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ یﺎﻓﺘﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠیﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎیﺮ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮﻫﺎﯼ ﺍیﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﺎیﺮﻓﺎﮐﺲ و ﺍیﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﮐﺴﭙﻠﻮﺭﺭ ﻫﺴﺘیﻢ، اگر ﺩﺭ ﺍیﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻃﻼﻋﯽ ﺩﺍﺭیﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧیﺪ در انتهای ﻫﻤیﻦ مقاله و ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺁن ﺭﺍ به دیگران ﻣﻌﺮﻓﯽ نمایید.

مطالب مشابه

نظرات