ﭼﻄﻮﺭ پیوست جیمیل را با سرعت در گوگل درایو ذخیره کنیم؟

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۲
مطالعه 2 دقیقه
مایل به ارسال فایل‌های حجیم در جیمیل هستید و می‌خواهید این فایل‌ها در گوگل درایو قرار گیرند؟
تبلیغات

پیش از شروع به کار سرویس ابری گوگل درایو، می‌توانستیم پیوست ایمیل‌های ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ Google Docs ذخیره کنیم. ﺍﻣﺎ ﭘﺲ از تبدیل Google Docs به گوگل درایو، گزینه ذخیره فایل در Google Docs ﺣﺬﻑ ﺷﺪ و ذخیره پیوست ﻓﺎیﻠ‌ﻬﺎﯼ ﺍیﻤیﻠﯽ‌ﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﻭیﺲ ﺍﺑﺮﯼ گوگل کمی ﺩﺷﻮﺍﺭ گردید. ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺍیﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻪ باید ﮐﺮﺩ؟

ﺍﮔﺮ جیمیل ﺍﻣﮑﺎﻥ ذخیره سریع فایل‌های پیوست در Google Docs ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، می‌توانید ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ Gmail attachments to Drive ﺩﺭ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﮐﺮﻭﻡ ﻣﺸﮑﻞ خود ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻧﻤﺎییﺪ.

Extension-Installed1

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﺍیﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ یک ﺑﺎﺭ ﺍﺯ محیط جیمیل ﺧﺎﺭﺝ شده و دوباره ﻭﺍﺭﺩ شوید. حالا ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻓﻮﻕ ﻧﺼﺐ شده و ﺍﺯ ﺍیﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ پیوست‌ ایمیل‌ها، ﻋﻨﻮﺍﻥ Save To Drive وجود خواهد داشت.

Save-to-Drive-1

ﺟﺎﻟﺐ ﺍیﻨﮑﻪ ﺍیﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ هیچ تنظیمات ﺧﺎﺹ یﺎ ﺩﺭﺩﺳﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ و ﺩﺭ ﻋیﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ و ﺳﺒﮑﯽ، ﮐﺎﺭﺍیﯽ فوق العاده خوبی ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺭﺍیﻮ ﻫﺪیﻪ میﮐﻨﺪ.

ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﮔﻞ درایو ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳیﺴﺘﻢ ﺧﻮﺩ ﻧﺼﺐ کرده ﺑﺎﺷیﺪ، ﭘﺲ ﺍز ذخیره ﻫﺮ یﮏ ﺍﺯ فایل‌ها ﺩﺭ ﺍیﻦ ﺳﺮﻭیﺲ ﺍﺑﺮﯼ، ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳیﺴﺘﻢ ﺧﻮﺩ نیز ﻣﻼﺣﻈﻪ کنید. ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻢ ذخیره فایلﻫﺎﯼ دلخواه ﺩﺭ ﺳﺮﻭیﺲ ﺍﺑﺮﯼ و سیستم ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺍیﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ بوده باشد.

View-in-Drive

ما ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ یﺎﻓﺘﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠیﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎیﺮ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮﻫﺎﯼ ﺍیﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﺎیﺮﻓﺎﮐﺲ و ﺍیﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﮐﺴﭙﻠﻮﺭﺭ ﻫﺴﺘیﻢ، اگر ﺩﺭ ﺍیﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻃﻼﻋﯽ ﺩﺍﺭیﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧیﺪ در انتهای ﻫﻤیﻦ مقاله و ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺁن ﺭﺍ به دیگران ﻣﻌﺮﻓﯽ نمایید.

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز
تبلیغات

نظرات

تبلیغات