تماشا کنید: کنترل دست یک فرد توسط دستورات مغز فرد دیگر

تماشا کنید: کنترل دست یک فرد توسط دستورات مغز فرد دیگر

زمانی که دستوری از سوی مغز برای حرکت دادن دست صادر می‌شود، سیگنالی الکتریکی از سوی مغز و از طریق ستون فقرات و نخاع و سپس رگ‌های اعصاب به سمت ماهیچه‌های دست گسیل می‌شود. یک اعصاب‌‌شناس موفق شده با خواندن دستورات صادر شده از سوی مغز یک فرد، دست فرد دیگری را حرکت دهد.

گرگ گیج، اعصاب‌شناسی است که موفق شده با شناسایی سیگنال‌های الکتریکی صادر شده توسط مغز یک انسان، دست فرد دیگری را به حرکت وا دارد. وی در آزمایش خود طی سخنرانی با استفاده از دو داوطلب، این موضوع را بصورت عملی به همه نشان داد. در جریان این آزمایش، گِیج در ابتدا با استفاده از الکترودهایی، سیگنال‌های ارسال شده توسط رگ‌های اعصاب یکی از داوطلبان را که دست خود را حرکت می‌دهد، خواند.

وی سپس الکترودهایی را روی دست داوطلب دوم وصل کرد. پس از اینکه الکترودها بصورت کامل روی بازوی داوطلب دوم وصل شد، کافی بود تا داوطلب اول فرمان مغزی را مبنی بر حرکت دست صادر کند، تا دست داوطلب دوم حرکت کند. نکته‌ی جالب در این خصوص، حرکت ناگهانی دست داوطلب دوم است که وی را بسیار شبیه به زامبی‌ها کرده است.

با توجه به اینکه کمپانی متعلق به گیج با عنوان Backyad Brains تجهیزات مربوط به این کار را تولید می‌کند، می‌توان این آزمایش را در منزل نیز انجام داد.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده