عضو تحریریه
رضا  نوروزی

رضا نوروزی

،
درباره من:
دانشجوی مهندسی مکانیک