رضا جوادزاده

رضا جوادزاده

،
درباره من:
دانشجو دکتری هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شاهرود