نبرد اسمارت فون ها

مسابقه هیجان انگیز نبرد اسمارت فون ها که در آن گوشی های برتر دنیا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند تا به رای کاربران زومیت یکی بر دیگری غلبه کند.

بهروز ادراكى | ۱۶:۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | 37 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | 6 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۱۷:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | 34 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۰۹:۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | + دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | 220 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | 424 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | 156 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | 170 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | 172 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | 439 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | 142 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | 303 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | 86 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | 111 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | 67 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | 190 دیدگاه

تیم زومیت | ۰۰:۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | 79 دیدگاه

تیم زومیت | ۰۰:۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | 71 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | 91 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | 75 دیدگاه

بیشتر بخوانید