دستیار صوتی سیری اپل

| ۲۰:۱۹ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | 6 دیدگاه

| ۱۸:۱۱ ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | 26 دیدگاه

| ۰۲:۰۳ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | 31 دیدگاه

| ۲۱:۴۹ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | 34 دیدگاه

| ۱۶:۵۶ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | 24 دیدگاه

| ۱۳:۴۶ ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | 22 دیدگاه

| ۱۰:۰۶ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | 18 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۷ ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | 11 دیدگاه

| ۲۳:۴۳ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | 5 دیدگاه

| ۱۵:۵۹ ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | 16 دیدگاه

| ۰۰:۰۶ ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | 75 دیدگاه

| ۲۱:۱۹ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | 28 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۰۰:۳۰ ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۲۱ ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۵۲ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | 7 دیدگاه

| ۱۸:۳۹ ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ | 11 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ | 5 دیدگاه

| ۰۸:۵۲ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | 8 دیدگاه

بیشتر بخوانید