دستیار صوتی سیری اپل

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | 17 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | 28 دیدگاه

| ۱۷:۳۸ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | 30 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | 39 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | 59 دیدگاه

| ۱۶:۴۳ ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | 63 دیدگاه

| ۱۳:۴۶ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | 35 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | 58 دیدگاه

| ۱۳:۲۵ ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ | 77 دیدگاه

| ۱۴:۰۵ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | 19 دیدگاه

| ۲۰:۰۱ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ | 63 دیدگاه

| ۱۱:۱۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | 16 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | 26 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ | 12 دیدگاه

| ۱۶:۴۱ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ | 29 دیدگاه

| ۰۰:۵۳ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | 13 دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | 30 دیدگاه

| ۱۳:۲۶ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | 17 دیدگاه

| ۱۵:۵۸ ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | 13 دیدگاه

| ۲۱:۴۳ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | 16 دیدگاه

بیشتر بخوانید