کوانتوم دات

کوانتوم دات / نقطه کوانتومی / Quantum Dot، ذرات نیمه هادی در ابعاد نانومتری که در صنعت و پزشکی کاربرد دارد.

| ۱۷:۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | 8 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | 7 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | 57 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | 14 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | 87 دیدگاه

| ۱۳:۳۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | 2 دیدگاه

| ۰۷:۵۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | 30 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | 21 دیدگاه

| ۱۷:۵۶ ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ | 9 دیدگاه

تلویزیون | محسن کریمی | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | 41 دیدگاه

| ۲۰:۰۳ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | 16 دیدگاه

| ۲۳:۵۸ ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | 31 دیدگاه