محصولات هارد دیسک

  هارد دیسک سیگیت

  تعداد 29 محصول پیدا شده است

  تعداد 29 محصول پیدا شده است

  محصولی با این مشخصات یافت نشد

  سیگیت Expansion Portable STEA1000400 ظرفیت 1 ترابایت

  Seagate Expansion Portable STEA1000400 2.5 Inch 1TB

  سیگیت Expansion Portable STEA2000400 ظرفیت 2 ترابایت

  Seagate Expansion Portable STEA2000400 2.5 Inch 2TB

  سیگیت Expansion Portable STEA4000400 ظرفیت 4 ترابایت

  Seagate Expansion Portable STEA4000400 2.5 Inch 4TB

  سیگیت Exos X16 ST16000NM001G ظرفیت 16 ترابایت

  Seagate Exos X16 ST16000NM001G 3.5 Inch 16TB

  سیگیت Exos X18 ST18000NM000J ظرفیت 18 ترابایت

  Seagate Exos X18 ST18000NM000J 3.5 Inch 18TB

  سیگیت Exos X16 ST14000NM001G ظرفیت 14 ترابایت

  Seagate Exos X16 ST14000NM001G 3.5 Inch 14TB

  سیگیت Exos 7E8 ST8000NM000A ظرفیت 8 ترابایت

  Seagate Exos 7E8 ST8000NM000A 3.5 Inch 8TB

  سیگیت SkyHawk ST6000VX001 ظرفیت 6 ترابایت

  Seagate SkyHawk ST6000VX001 3.5 Inch 6TB

  سیگیت SkyHawk ST4000VX007 ظرفیت 4 ترابایت

  Seagate SkyHawk ST4000VX007 3.5 Inch 4TB

  سیگیت Skyhawk AI Surveillance ST16000VE002 ظرفیت 16 ترابایت

  Seagate Skyhawk AI Surveillance ST16000VE002 3.5 Inch 16TB

  سیگیت SkyHawk ST1000VX005 ظرفیت 1 ترابایت

  Seagate SkyHawk ST1000VX005 3.5 Inch 1TB

  سیگیت Constellation ST3000NC002 ظرفیت 3 ترابایت

  Seagate Constellation ST3000NC002 3.5 Inch 3TB

  سیگیت Enterprise Capacity ST10000NM0016 ظرفیت 10 ترابایت

  Seagate Enterprise Capacity ST10000NM0016 3.5 Inch 10TB

  سیگیت Exos X16 ST12000NM001G ظرفیت 12 ترابایت

  Seagate Exos X16 ST12000NM001G 3.5 Inch 12TB

  سیگیت Exos X16 ST10000NM001G ظرفیت 10 ترابایت

  Seagate Exos X16 ST10000NM001G 3.5 Inch 10TB

  سیگیت IronWolf ST2000VN004 ظرفیت 2 ترابایت

  Seagate IronWolf ST2000VN004 3.5 Inch 2TB

  سیگیت IronWolf ST8000VN004 ظرفیت 8 ترابایت

  Seagate IronWolf ST8000VN004 3.5 Inch 8TB

  سیگیت Exos ST10000NM0086 ظرفیت 10 ترابایت

  Seagate Exos ST10000NM0086 3.5 Inch 10TB

  سیگیت SkyHawk ST8000VX0022 ظرفیت 8 ترابایت

  Seagate SkyHawk ST8000VX0022 3.5 Inch 8TB