ثبت اختراع

پتنت / Patent یا سند ثبت اختراع یا حق امتیاز به حق انحصاری که در ازای اختراع یا ایده‌ی ثبت شده به مخترع داده می‌شود گفته می‌شود.

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | 10 دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۹:۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | 12 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | 27 دیدگاه

| ۱۸:۵۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | 23 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | 8 دیدگاه

| ۱۷:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۸:۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | 15 دیدگاه

| ۲۰:۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | 7 دیدگاه

| ۱۲:۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید