آژانس پروژه‌های پژوهشی پیشرفته دفاعی آمریکا (دارپا)

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۳۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | + دیدگاه

امنیت | مهدی زارع سریزدی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | + دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | 30 دیدگاه