پازل

پازل و معما هوش برای پویایی ذهن و سرگمی

پازل: ترکیب آخر

مجید خنیفــر | جمعه, ۳۱ شهریور ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: شکل متفاوت

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۴ شهریور ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: توپ‌های رنگی

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۷ شهریور ۹۶, ۲۱:۴۵
زوم پلاس | پازل | مجید خنیفــر | جمعه, ۱۰ شهریور ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: طرح چهارم

پازل: ترازوی تعادل

مجید خنیفــر | جمعه, ۳ شهریور ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: عدد متفاوت

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۷ مرداد ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: مسابقه اتومبیلرانی

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۰ مرداد ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: تصویر گمشده

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۳ مرداد ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: ساعت پنجم

مجید خنیفــر | جمعه, ۶ مرداد ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: خانه‌های خیابان

مجید خنیفــر | شنبه, ۳۱ تیر ۹۶, ۲۲:۰۰

پازل: مکعب روبیک قرمز

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۳ تیر ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: ساعت‌ها

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۶ تیر ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: ملوانان شجاع

مجید خنیفــر | جمعه, ۹ تیر ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: سفر تابستانی

مجید خنیفــر | جمعه, ۲ تیر ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: جدول حروف

مجید خنیفــر | شنبه, ۲۷ خرداد ۹۶, ۲۰:۰۰

پازل: نردبان آتشنشانی

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۹ خرداد ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: روز تولد

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۲ خرداد ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: فرار از زندان

مجید خنیفــر | جمعه, ۵ خرداد ۹۶, ۲۲:۳۰

پازل: شکستن رمز

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۹ اردیبهشت ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: قوطی‌های نوشابه

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۲ اردیبهشت ۹۶, ۲۱:۰۰