پازل

پازل و معما هوش برای پویایی ذهن و سرگمی

پازل: الگوی گمشده

مجید خنیفــر | جمعه, ۱ تیر ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: عدد سوم

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۵ خرداد ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: تمام مربع‌های تصویر

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۸ خرداد ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: تصاویر متفاوت

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۱ خرداد ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: ساختار یک مکعب

مجید خنیفــر | جمعه, ۴ خرداد ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: تصاویر متفاوت

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۸ اردیبهشت ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: جایگزین

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۱ اردیبهشت ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: استوانه و گوی

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۴ اردیبهشت ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: رمزگشایی از رابطه

مجید خنیفــر | جمعه, ۷ اردیبهشت ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: رابطه سوم

مجید خنیفــر | جمعه, ۳۱ فروردین ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: مسابقه طناب‌کشی

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۴ فروردین ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: مکعب رنگی

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۷ فروردین ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: تاس چرخنده

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۰ فروردین ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: نمای دیگر

مجید خنیفــر | جمعه, ۳ فروردین ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: برج رنگی

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۵ اسفند ۹۶, ۲۲:۱۵

پازل: عددهای مخفی

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۸ اسفند ۹۶, ۲۲:۴۵

پازل: عددهای رمز شده

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۱ اسفند ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: اعداد رمزشده

مجید خنیفــر | جمعه, ۴ اسفند ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: تصویر غیرمتعارف

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۷ بهمن ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: فاصله شهرها

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۰ بهمن ۹۶, ۲۱:۰۰