پازل

پازل و معما هوش برای پویایی ذهن و سرگمی

پازل: مسابقه طناب‌کشی

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۴ فروردین ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: مکعب رنگی

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۷ فروردین ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: تاس چرخنده

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۰ فروردین ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: نمای دیگر

مجید خنیفــر | جمعه, ۳ فروردین ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: برج رنگی

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۵ اسفند ۹۶, ۲۲:۱۵

پازل: عددهای مخفی

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۸ اسفند ۹۶, ۲۲:۴۵

پازل: عددهای رمز شده

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۱ اسفند ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: اعداد رمزشده

مجید خنیفــر | جمعه, ۴ اسفند ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: تصویر غیرمتعارف

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۷ بهمن ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: فاصله شهرها

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۰ بهمن ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: دنباله اعداد

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۳ بهمن ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: پیش بینی آب و هوا

مجید خنیفــر | جمعه, ۶ بهمن ۹۶, ۱۷:۳۸

پازل: ساعت ایستگاه

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۹ دی ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: سایه‌ها

مجید خنیفــر | دوشنبه, ۲۵ دی ۹۶, ۲۱:۳۰

پازل: فرزند سعید

مجید خنیفــر | شنبه, ۱۶ دی ۹۶, ۲۲:۳۰

پازل: رنگ مجهول

مجید خنیفــر | جمعه, ۸ دی ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: بلاک سوم

مجید خنیفــر | جمعه, ۱ دی ۹۶, ۲۱:۳۰

پازل: شکل‌های همزاد

مجید خنیفــر | شنبه, ۲۵ آذر ۹۶, ۲۱:۴۵

پازل: اسب مسابقه

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۷ آذر ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: استخر خالی

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۰ آذر ۹۶, ۲۱:۰۰