محکومیت کارمند سابق اینتل به دلیل سرقت اطلاعات محرمانه پس از پیوستنش به AMD

یﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺍیﻨﺘﻞ ﺩﺭ پرونده ﺳﺮﻗﺖ ﺍﺳﺮﺍﺭ این ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ممکن است به 20 سال حبس، محکوم شود. اینتل اعلام کرده ارزش این اطلاعات بین 200 تا 400 میلیون دلار بوده است. کارمند سابق اینتل قبل از ترک این شرکت و پیوستنش به شرکت رقیب یعنی AMD، جمع‌آوری اسناد محرمانه و ارزشمند اینتل را آغاز کرده بود.

ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ به ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎه، Pani یﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺳﺒﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟیﺪکننده ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ، ﺍیﻨﺘﻞ، محکوم به دزدی اطلاعات از این شرکت ﺷﺪ. ﻭﯼ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ ﺗﺮﮎ ﺷﺮﮐﺖ نیز ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺠﺮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﭘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ مربوط به ﻃﺮﺍﺣﯽ و ﺗﻮﻟیﺪ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺍیﻨﺘﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﺮﺩ.

پانی در اعترافات خود عنوان کرده:

در روز 29 ماه می‌سال 2008 به اینتل اعلام کردم که قصد ترک این شرکت را دارم، ولی این موضوع که در شرکت رقیب اینتل یعنی AMD کار جدیدی پیدا کردم را پنهان نمودم.

ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ پانی ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از جدایی از اینتل، درخواست افزایش میزان مرخصی خود را می‌کند و در همین زمان کار خود در شرکت رقیب یعنی AMD را آغاز می‌نماید. وی قبل از این درخواست، اقدام به ربودن اطلاعات از کامپیوترهای شرکت اینتل کرده بود و در دوره مرخصی خود نیز این کار را ادامه داده بود. وی ﺗﺎ پیش ﺍﺯ ﺍﺧﺮیﻦ ﺭﻭﺯ ﺣضور ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍیﻨﺘﻞ یعنی یﺎﺯﺩﻫﻢ ﮊﻭﺋﻦ ۲۰۰۸ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺳﺮﻗﺖ ﻃﺮﺡ‌ﻫﺎﯼ ﺍیﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩیﮕﺮ ﺍیﻨﺘﻞ که ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺎﺩﯼ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺑیﻦ ۲۰۰ ﺗﺎ ۴۰۰ ﻣیﻠیﻮﻥ دلار ﺍﺭﺯیﺎﺑﯽ کرده بود، ﺑﻪ ﻣﺤض ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ این پیش آمد، سریعاً ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ قضایی ﺭﺍ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮﺩﻩ و تنها یﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘیﻘﺎﺕ پلیس ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺍﻣﺮیﮑﺎ FBI، ﮐﭙﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮونیکی و ﭼﺎﭘﯽ اسناد دزدیده شده ﺩﺭ آﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﭘﺎﻧﯽ یﺎﻓﺖ می‌ ﺷود.

ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻪ هم‌اکنون به ﺑیﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻣیﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ یﮏ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣحکوم شده، ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺜﺒیﺖ و ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﻣﻮﻗﻌیﺖ ﺧﻮیﺶ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ AMD ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍیﻦ ﺩﺯﺩﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩیﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍذعاﻥ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ AMD ﺩﺭ ﺍیﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﻭیﮑﺮﺩﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﭘیﺸﻪ کرده و ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ و ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺟﺎﻟﺐ ﺍیﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻫیﭻ یﮏ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺳﺮﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟیﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ و ﺿﺮﺑﻪ زﺩﻥ ﺑﻪ ﺭﻗیﺐ ﺩیﺮیﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺍیﻨﺘﻞ ﺑﻬﺮﻩﺍﯼ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. البته اگر ما هم بودیم، همین کار را می‌کردیم!

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید